ZAŠTITA PRIVATNOSTI

PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

1. Općenito

Ovaj Pravilnik o zaštiti osobnih podataka(dalje: Pravilnik) primjenjuje se na svaku vrstu prikupljanja i obrade osobnih podatka voditelja obrade: ŠTEFAN ŠTEFANEK – odvjetnik i patentni zastupnik, registrirani izmiritelj i sudski tumač za slovenski jezik, OIB: 95418033323, Zagreb, Ilica 191D (dalje: Odvjetnik)

Za zaštitu osobnih podataka na internetskoj stranici www.stefanek.hr (dalje: mrežne stranice) odgovoran je Odvjetnik kao voditelj obrade osobnih podataka.

Osobne podatke obrađujemo u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list EU L119) (dalje: Opća uredba ili GDPR) kao i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/2018) (dalje: Zakon).

Ujedno želimo posebno istaknuti da odvjetnici, u skladu s člankom 13. Zakona o odvjetništvu (Narodne novine br. 09/1994, 117/2008, 50/2009, 75/2009, 18/2011) i člancima  26. – 34. Kodeksa odvjetničke etike, dužni čuvati kao odvjetničku tajnu sve što nam stranka povjerili ili smo na drugi način u zastupanju stranke saznali, a dužnost čuvanja odvjetničke tajne odnosi se na naše sadašnje i bivše zaposlenike.

1.3 Prihvaćanjem ovog Pravilnika klikom prilikom posjeta našoj mrežnoj stranici potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete s obradom osobnih podataka kako ih ovaj Pravilnik utvrđuje.  

2. Sigurnost

U svrhu zaštite osobnih podataka poduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, koje kontinuirano nadograđujemo, a koje štite osobne podatke od gubitka, zlouporabe ili neovlaštenog pristupa.

Mi, međutim, ne možemo jamčiti potpunu zaštitu tijekom prijenosa osobnih podataka na ili sa naše mrežne stranice stoga je iznimno važno da i Vi sami brinete o sigurnosti Vašeg računala te sigurnoj pohrani osobnih podataka te njihovoj tajnosti.

3. Kategorije ispitanika, osobnih podataka i svrha obrade

3.1 Kategorija: stranka – obrađujemo sljedeće osobne podatke:

– identifikacijske podatke kao što su: ime i prezime, OIB, adresa, broj osobne iskaznice, fotografija, ostali podaci sadržani u osobnoj iskaznici;

– kontaktne podatke kao što su: e-mail adresa, telefonski broj (mobilni i/ili fiksni broj )

– bankovne podatke kao što su: IBAN, naziv banke; vrsta kartice i sl.

– podatke o drugim osobama – protustrankama i punomoćnicima, svjedocima, vještacima, službenim osobama koje vode postupke, zaposlenicima sudova i drugih državnih tijela, javnih bilježnika i slično, koji su nam nužni za pokretanje i vođenje postupaka pred nadležnim tijelima odnosno općenito zastupanja ili pružanja drugih oblika pravne pomoći; sadržaji Vaših upita i naših odgovora, dokumentacija koju ste nam stavili na raspolaganje, bilješke iz spisa (sudske i izvansudske), dokumentacija naših usluga, dokazi o izvršenim uslugama, obračun troškova

– kao i sve druge podatke koje pružite prije ili tijekom pružanja pravne pomoći, a koji su nužni za pružanje pravne pomoći;

– posebna kategorija osobnih podataka: može sadržavati podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetski podaci, biometrijski podaci, podaci koji se odnose na zdravlje, podaci o spolnom životu, podaci o seksualnoj orijentaciji.

Svrha obrade:

a) odvjetničke usluge: osobne podatke možemo obrađivati na temelju Zakona o odvjetništvu, prihvaćene punomoći, sklopljenog ugovora ili odluke nadležnog tijela u svrhu pružanja pravne pomoći, a osobito u svrhu pokretanja i vođenja postupaka pred nadležnim tijelima, sastavljanja isprava, općenito zastupanja i pravnog savjetovanja. Obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nam nužni radi pružanja pravnih savjeta, sastavljanja isprava (ugovora, oporuka, izjava i sl.), zastupanja pred sudom i drugim nadležnim institucijama, kao i u izvansudskom zastupanju, a sve u cilju zaštite Vaših prava i pravnih interesa.

Obrada osobnih podataka temelji se na ugovornoj pravnoj osnovi (ugovor zastupanju ili nalogu odnosno punomoći ) članku 6. stavku 1. a) i b) Opće uredbe.

Međutim, uzimajući u obzir specifičnosti odvjetničke službe, obrada podataka se temelji i na članku. 6. stavku 1. točka d), e) i f) Opće uredbe.

b) Ispunjenje pravnih obveza

Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo ispunili i naše pravne obveze kao voditelja obrade. U  određenim slučajevima obvezni smo obrađivati Vaše podatke radi poštivanja pravnih obveza. Ovakva obrada može uslijediti iz prisilnih pravnih propisa npr. poreznih, trgovačkih, sprečavanja pranja novca, kaznenih odredbi i slično, uslijed državnog nadzora i kontrole te zakonske dužnosti dostavljanja podataka.

Obrada se temelji na članku. 6. stavku 1. c) Opće uredbe.

3.2 Kategorija: ispitanik – zahtjev za ostvarivanjem prava:

– e-mail adresa, ime, prezime, telefonski broj (mobilni i/ili fiksni broj )

– po potrebi preslika identifikacijskog dokumenta (isključivo radi utvrđenja identiteta ispitanika)

Svrha obrade osobnih podataka: legitimni interes – odgovor na Vaš zahtjev

3.3 Kategorija: poslovni partner:

– poslovni partneri fizičke osobe – identifikacijski podaci: ime i prezime, OIB, i sl., kontaktni podaci: adresa, telefon, mobitel i sl., bankovne podatke kao što su: IBAN, naziv banke; vrsta kartice i sl.

– kontakt osoba poslovnog partnera – identifikacijski podaci: ime i prezime i sl., kontaktni podaci: adresa, telefon, mobitel i sl., podaci u vezi s radnim mjestom kod poslovnog partnera (pozicija, odjel. i sl.)

Svrha obrade osobnih podataka: osobni podaci se obrađuju u svrhe ostvarivanja prava i obveza iz ugovora koji su sklopljeni s poslovnim partnerima, osobito radi izdavanja računa za izvršene usluge. Određeni se osobni podaci mogu obrađivati i ako je to nužno radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade. Osobni podaci mogu se obrađivati i za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade npr.: poslovno komuniciranje, vođenje evidencije poslovnih partnera i procjena međusobne suradnje.

4. Dostava osobnih podataka

Vi nemate obvezu dostaviti nam Vaše osobne podatke. Međutim, dostava osobnih podataka je uglavnom nužna radi izvršenja naših odvjetničkih usluga odnosno ugovora stoga moramo upozoriti da bez dostave osobnih podataka (ovisno o svakom pojedinačnom slučaju) nećemo biti u mogućnosti pružiti Vam cjelovitu uslugu pravnog savjetovanja i zastupanja.

5. Izvori

Vaše osobne podatke prikupljamo, uz one koje ste nam dostavili osobno, ako za time postoji potreba, isključivo radi zaštite Vaših prava i pravnih interesa kao naše stranke i od nadležnih državnih institucija te trećih osoba.

Kada prikupljamo podatke o osobama koje nisu naša stranka, prikupljamo ih na temelju Vaših izjava ili na temelju zakonskih ovlasti, sadržanih u posebnim zakonima, odnosno na temelju uvida u javno objavljene registre.

6. Primatelji

Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati odvjetnici, odvjetnički vježbenici kao i drugi radnici zaduženi za računovodstvo, otpremu pošte i administraciju.

Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati vanjski primatelji samo ako je to nužno radi izvršenja naše odvjetničke usluge ili to proizlazi iz prisilnog propisa.

Vanjski Primatelji mogu biti:

– nadležna državna tijela (kao što su Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Porezna uprava, sudovi, FINA, Ministarstvo unutarnjih poslova i sl.);

– pružatelji knjigovodstvenih i sličnih usluga voditelju obrade;

– pružatelji usluga IT podrške voditelju obrade;

– povezane osobe voditelja obrade;

– banke, kreditne i financijske institucije i slično;

– javni bilježnici; protustranke, zastupnici protustranaka i poslodavci protustranaka;

– vještaci, sudski tumači i prevoditelji;

– treće osobe u odnosu na koje postoji zakonska obveza davanja osobnih podataka ispitanika;

– ostale treće osobe u svrhu ostvarivanja interesa vezano na svrhu pružanja pravne pomoći ili ostvarenja legitimnog interesa.

U slučaju eventualnog iznošenja osobnih podataka izvan Republike Hrvatske, poduzet ćemo potrebne mjere zaštite Vaših osobnih podataka kako bi se osiguralo da treća osoba kojoj se prenose Vaši osobni podaci osigura jednaku razinu zaštite Vaših osobnih podataka kao što je ona u Republici Hrvatskoj. U svakom trenutku od nas možete dobiti informaciju prenose li se izvan Hrvatske Vaši osobni podaci kao i poduzetim mjerama zaštite na dolje navedenim kontaktnim podacima.

8. Rok pohrane

a) Osobne podatke iz točke 3.1. dužni smo, u skladu s člankom 11. stavkom 2. Zakona o odvjetništvu čuvati deset godina od pravomoćnog okončanja postupka. Međutim, ako je u tijeku postupak ovrhe po pravomoćnoj i ovršnoj presudi, postupak po izvanrednim pravnim lijekovima, zaštita Vaših prava pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske i/ili Europskim sudom za ljudska prava i sl. tada čuvamo Vaše podatke dodatnih deset godina računajući od dana kada su iscrpljena sva pravna sredstva u cilju zaštite Vaših prava i pravnih interesa.

Izuzetak od navedenoga su isprave (oporuke, ugovori i sl.) koje ste nam povjerili na čuvanje, a koje isprave čuvamo temeljem Vašeg naloga sve dok ih ne preuzmete.

Uzimajući u obzir specifičnosti odvjetničke službe, kao voditelji obrade možemo u pojedinačnim slučajevima, a ovisno o posebnim okolnostima te radi zaštite legitimnih i pravnih interesa, odrediti dulji rok pohrane spisa.

Ako nam prisilni propisi nalažu duži rok pohrane tada će Vaši podaci biti brisani po proteku dodatnih zakonskih rokova.

b) Osobne podatke iz točke 3.2. i 3.3. ovog Pravilnika čuvamo pet godina, osim u slučaju ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili ukoliko nam prisilni zakonski propis ne određuje dulji rok čuvanja.

9. Mrežni kolačići

Koristimo kolačiće koji su isključivo neophodni za ispravno prikazivanje i rad ove web stranice te putem kolačića ne prikupljamo Vaše osobne podatke.


10. Prava koja Vam pripadaju:

10.1 Pravo na pristup – možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši podaci, u koju svrhu i u kojoj mjeri.

10.2 Pravo na ispravak – ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni ili su nepotpuni.

10.3 Pravo na brisanje možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka temelji na Vašoj privoli koju ste povukli.

Međutim, potrebno je uzeti u obzir o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših osobnih podataka, primjerice pohrana koja je propisom izričito određena, postojanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva i slično.

10.4 Pravo na prijenos podataka – podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju Vaše privole ili radi izvršenja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, na Vaš zahtjev ćemo Vam iste proslijediti u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku. Ako je to tehnički izvedivo, možemo ih na Vaš zahtjev izravno prenijeti drugom voditelju obrade.

10.5 Pravo na ograničenje obrade – imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka:

– ako osporavate točnost Vaših osobnih podataka i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka;

– ako je obrada nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje obrade podataka;

– ako nam za predviđenu svrhu Vaši osobni podaci više nisu potrebni, a Vi ih još uvijek trebate za postavljanje ili obranu pravnih zahtjeva

– ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade Vaše razloge;

10.6 Pravo na prigovor – u svakom trenutku možete na obradu Vaših osobnih podataka uložiti prigovor u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom f) Opće uredbe, dakle, ako obrađujemo Vaše osobne podatke u javnom interesu ili obradu temeljimo na potrebama naših legitimnih interesa.

Prilikom ostvarivanja Vaših prava molimo vodite računa da nam dostavite dokaz na temelju kojeg ćemo na nesumnjiv način moći utvrditi Vaš identitet (osobni identifikacijski dokument).

10.7 Pravo na žalbu – ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših osobnih podataka prekršili propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših interesa, prava i sloboda, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.

Osim nama izravno, sa svojim prigovorom ili žalbom, možete se obratiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u Hrvatskoj – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (dalje: AZOP), Martićeva 14, 10000 Zagreb. 

10.8 Mi ćemo pružiti informacije o poduzetim radnjama najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja Vašeg zahtjeva.

Ako je obrada zahtjeva složena ili se radi o velikom broju zahtjeva, taj rok se može produžiti za još dva mjeseca, ali ćemo Vas u tome slučaju obavijestiti o razlozima eventualnog produljenja roka.

Također, ako nismo u mogućnosti postupiti po Vašem zahtjevu, o našoj odluci ćemo Vas obavijestiti, uz navođenje razloga za takvu odluku te mogućnosti podnošenja pritužbe ili žalbe AZOP-u.

U slučaju da su zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupati po zahtjevu.

11. Automatizirana obrada uključujući profiliranje

Prilikom pružanja naših odvjetničkih usluga je automatizirana obrada i profiliranje u smislu članka 22. Opće uredbe isključena.

12. Uvjeti i izmjene

Uvjeti ovog Pravilnika o zaštiti osobnih podataka i kolačićima, uređuju upotrebu kolačića i svih podataka prikupljenih za vrijeme primjenjivanja ovog Pravilnika, izuzev kolačića trećih strana.

Za ostvarenje Vaših prava i svih dodatnih pitanja molimo kontaktirati nas:

Kontakt podaci voditelja obrade:

ODVJETNIK ŠTEFAN ŠTEFANEK, Zagreb, Ilica 191D

Telefon: +385 1 2222 724

Fax: + 385 2222 725

E-mail: osobni.podaci@stefanek.hr  

Zagreb, 25.05.2018. godine


OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA FIZIČKIH OSOBA – STRANAKA ODVJETNIČKOG UREDA

I. ŠTO SADRŽI OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

U skladu s primjenjivim propisima, osobito Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list EU L119)  (dalje: Opća uredba ili GDPR) kao i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/2018) (dalje: Zakon), ŠTEFANŠTEFANEK – odvjetnik i patentni zastupnik, medijator i sudski tumač za slovenski jezik, OIB: 95418033323, Zagreb, Ilica 191D, e-mail: osobni.podaci@stefanek (dalje: Odvjetnik ili Ured) Vas, kao voditelj obrade, obavještava o načinu obrade vaših osobnih podataka.

II. OBVEZA ČUVANJA ODVJETNIČKE TAJNE

U skladu s člankom 13. Zakona o odvjetništvu (Narodne novine br. 09/1994, 117/2008, 50/2009, 75/2009, 18/2011) kao odvjetnici imamo obvezu čuvanja kao odvjetničke tajne sve što nam kao stranka povjerite ili što u zastupanju vas kao stranke saznamo na drugi način. Istu obvezu imaju i svi naši zaposlenici.

III. ČIJE I KOJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO I S KOJOM SVRHOM

Ako vas zastupamo moramo od vas prikupljati, te obrađivati određene osobne podatke. Vaše osobne podatke možemo obrađivati na temelju Zakona o odvjetništvu, prihvaćene punomoći, sklopljenog ugovora ili na temelju odluke nadležnog tijela u svrhu pružanja pravne pomoći, a osobito u svrhu pokretanja i vođenja postupaka pred nadležnim tijelima, sastavljanja isprava, općenito zastupanja i pravnog savjetovanja. Osim toga, u određenim slučajevima obvezni smo obrađivati Vaše podatke radi poštivanja pravnih obveza (primjerice vođenja i izdavanja knjigovodstvenih isprava) te se vaši osobni podaci mogu obrađivati i u svrhu vođenja evidencije predmeta.

Ured može prikupljati i obrađivati sljedeće vaše osobne podatke odnosno kategorije osobnih podataka:

Ured ove osobne podatke obrađuje sa svrhom izvršavanja ugovora o zastupanju odnosno zastupanja po drugoj osnovi te izvršavanja ugovora o pružanju drugog oblika pravne pomoći.

Davanje Vaših osobnih podataka može biti nužno kako bismo vam pružili zatraženu pravnu pomoć, odnosno može postojati zakonska obveza da obrađujemo određene Vaše osobne podatke. Ako ne postoji zakonska obveza da nam pružite svoje osobne podatke, tada to niste dužni učiniti, međutim, u tom slučaju Ured možda neće biti u mogućnosti pružiti Vam zatraženu pravnu pomoć. Vaše osobne podatke možemo obrađivati i u svrhu izdavanja računa za pruženu pravnu pomoć, te slijedom toga vođenja knjigovodstvenih isprava sukladno propisima.

IV. KOJE OSOBNE PODATKE NE OBRAĐUJEMO I OBRADE KOJE NE PROVODIMO

U pravilu, ne prikupljamo i ne obrađujemo posebne osobne podatke koji se odnose na vaše rasno ili etičko porijeklo, političko mišljenje, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, biometrijske podatke, podatke koji se odnose na vaše zdravlje, spolni život ili seksualnu orijentaciju.

Iznimno, te ćemo podatke obrađivati ako je to nužno za uspostavu, ostvarivanje ili obranu vaših pravnih zahtjeva.

Ne obrađujemo vaše osobne podatke radi izrade vašeg profila, niti radi automatiziranog donošenja odluka, koji bi proizvodili pravne učinke koji se odnose na vas ili bi na vas značajno utjecali.

V. KAKO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATKE

Osobne podatke sa svrhom zastupanja prikupljamo tako da ih tražimo od samih ispitanika ili su sadržani u ispravama i drugim dokumentima koje primamo od stranaka, drugih sudionika u postupku pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, od sudova i drugih nadležnih tijela te trećih strana.

Osobne podatke sa svrhom pružanja drugog oblika pravne pomoći prikupljamo od ispitanika ili drugih osoba koje na bilo koji drugi način jesu u vezi s predmetom pružanja pravne pomoći.

Neke osobne podatke prikupljamo iz javnih izvora, a moguće je da vaše osobne podatke primimo u poslovnoj komunikaciji s trećim osobama.

VI. TKO IMA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA I KOME IH PRENOSIMO

Pristup vašim osobnim podacima mogu imati odvjetnici, odvjetnički vježbenici kao i drugi naši zaposlenici koji su ovlašteni da u obavljanju svojih radnih zadataka provode određene radnje obrade osobnih podataka (primjerice zaposlenici zaduženi za otpremu pošte, računovodstvo, administraciju).

Radi izvršavanja naprijed navedenih svrha obrade osobnih podataka, primatelji vaših osobnih podataka mogu biti nadležna državna tijela (kao što su Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Porezna uprava, sudovi, FINA, MUP i sl.), odvjetnici i odvjetnički vježbenici koji nam pružaju usluge zamjene u skladu s Zakonom o odvjetništvu, naši pružatelji knjigovodstvenih i sličnih usluga, naši pružatelji usluga IT podrške, s nama povezane osobe, kreditne i financijske institucije i slično, javni bilježnici, protustranke, zastupnici protustranaka i poslodavci protustranaka, vještaci, sudski tumači i prevoditelji, treće osobe u odnosu na koje postoji zakonska obveza davanja vaših osobnih podataka, ostale treće osobe u svrhu ostvarivanja interesa vezano na svrhu pružanja pravne pomoći ili ostvarenja našeg legitimnog interesa.

Poduzimamo sve potrebne radnje kako bi prenošenje osobnih podataka na treće osobe bilo u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

U slučaju eventualnog iznošenja osobnih podataka izvan EU, poduzet ćemo potrebne mjere zaštite vaših osobnih podataka kako bismo osigurali da treća osoba kojoj se prenose vaši osobni podaci osigura jednaku razinu zaštite vaših osobnih podataka kao što je ona u EU. U svakom trenutku od nas možete dobiti informaciju prenose li se izvan EU vaši osobni podaci kao i poduzetim mjerama zaštite na dolje navedenim kontaktnim podacima.

VII. RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke čuvamo:

VIII. ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere s ciljem zaštite prikupljenih osobnih podataka i sprječavanja slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima.

U zaštiti vaših osobnih podataka obvezni smo postupati u skladu s našom Politikom zaštite osobnih podataka/Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka.

Način našeg postupanja koji je određen Politikom zaštite osobnih podataka osigurava da vaše osobne podatke koristimo samo sa svrhom za koju su prikupljeni, da podatke koriste osobe koje su za to ovlaštene, da se vaši podaci ne otkrivaju trećima osim u slučajevima koji su posebno određeni, da se vaši podaci čuvaju onoliko dugo koliko je to nužno potrebno.

Svi naši odvjetnici, odvjetnički vježbenici i drugi zaposlenici svjesni su svojih zadataka i odgovornosti u postupcima obrade vaših osobnih podataka.

Ako određene radnje obrade vaših osobnih podataka provodi naš izvršitelj obrade, osiguravamo da isti provodi najmanje istu razinu zaštite vaših osobnih podataka kao što ju provodimo mi sami.

IX. PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Ako se obrada određene vrste osobnog podatka temelji na privoli ili je za objavu ili prijenos osobnog podatka potrebna privola, istu ćemo od vas pribaviti u pisanom obliku. Prilikom davanja privole informirat ćemo vas o svrsi davanja privole i posljedici ako odbijete dati privolu. Vaša privola mora biti dobrovoljna i nedvosmislena. Pisana privola čuva se onoliko vremena koliko se čuvaju i osobni podaci na koju se odnosi.

Ako ste dali privolu za određenu obradu osobnih podataka imate pravo u svako doba povući privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije njezina povlačenja. Prilikom davanja privole o tome ćemo vas informirati. Privolu možete povući podnošenjem pisane izjave.

X. OSTVARIVANJE VAŠIH PRAVA

Kao ispitanik, imate pravo obratiti nam se sa zahtjevom radi ostvarivanja nekog od prava koje vam pripadaju:

– pravo na pristup podacima,

– pravo na ispravak,

– pravo na zaborav (brisanje),

– pravo na ograničenje obrade,

– pravo na prenosivost podataka.

Radi urednog i dokumentiranog provođenja postupka zahtijevamo da zahtjev za ostvarivanje prava predate u pisanom obliku. Zahtjev se predaje neposredno u našem sjedištu ili poštom.  Zahtjev se može dostaviti i porukom elektroničke pošte. Zahtjev se smatra urednim ako je dostavljen s adrese podnositelja zahtjeva. Osoba koja podnosi zahtjev mora se identificirati. Ako je zahtjev anoniman, a ne možemo na lak i dostupan način izvršiti utvrđivanje identiteta, po zahtjevu se neće postupiti. U roku od mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva obavijestit ćemo vas o našoj odluci i poduzetim radnjama.

XI. PODNOŠENJE PRIGOVORA AGENCIJI ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da smo našom odlukom ili postupanjem povrijedili vaša prava.

XII. PROMJENE OBAVIJESTI O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o potrebama moguće je da ćemo promijeniti ovu Obavijesti kako bismo naše postupanje unaprijedili i postigli veću zaštitu vašeg prava na privatnost ili ako će to zahtijevati promjene u propisima. Svaku izmjenu ove Obavijesti odgovarajuće ćemo objaviti. Molimo vas da povremeno provjerite da li smo promijenili ovu našu Obavijest.

XIII. PODACI ZA KONTAKT

Sa svojim zahtjevima i upitima u vezi s obradom osobnih podataka možete nas kontaktirati

e-mail adresa:  osobni.podaci@stefanek.hr

telefon: +385 1 2222 724

Obavijest o obradi osobnih podataka objavljuje se na našoj internetskoj stranici te je dostupna u našem sjedištu. Obavijest vam možemo dostaviti na vaš zahtjev.

Važeće od: 25.5.2018.

Posljednje ažuriranje: 31.03.2021.


OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA STRANAKA I POSLOVNIH PARTNERA PRAVNIIH OSOBA

I. ŠTO SADRŽI OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

U skladu s primjenjivim propisima i Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list EU L119)  (dalje: Opća uredba ili GDPR) kao i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/2018) (dalje: Zakon), ŠTEFANŠTEFANEK – odvjetnik i patentni zastupnik, medijator i sudski tumač za slovenski jezik, OIB: 95418033323, Zagreb, Ilica 191D  e-mail: osobni.podaci@stefanek.hr (dalje: Odvjetnik ili Ured) kao voditelj obrade Vas na temelju članka 13. Opće uredbe, obavještava o načinu obrade Vaših osobnih podataka.

Ured Vaše osobne podatke može obrađivati na temelju sklopljenog ugovora i propisa (npr. Zakona o obveznim odnosima, Zakona o računovodstvu, Zakona o porezu na dodanu vrijednost te drugih poreznih i računovodstvenih propisa), a u svrhu ispunjenja prava i obveza iz sklopljenog ugovora te poštivanja pravnih obveza Ureda kao voditelja obrade. Osim toga, Vaše osobne podatke možemo obrađivati i za potrebe naših legitimnih interesa, kao što su: poslovno komuniciranje, vođenje evidencije poslovnih partnera i procjena međusobne suradnje.

II. ČIJE I KOJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO I S KOJOM SVRHOM

Ured može obrađivati sljedeće Vaše osobne podatke odnosno kategorije osobnih podataka:

Kategorija ispitanika:kategorija podataka:
I. poslovni partneri fizičke osobeIdentifikacijski podaci (kao što su ime i prezime, OIB, i sl.) Kontaktni podaci (kao što su adresa, telefon, mobitel i sl.) Bankovni podaci (broj računa, banka, vrsta kartice i sl.)
II. kontakt osoba poslovnog partneraIdentifikacijski podaci (kao što su ime i prezime i sl.) Kontaktni podaci (kao što su adresa, telefon, mobitel i sl.) Podaci u vezi s radnim mjestom kod poslovnog partnera (pozicija, odjel i sl.)

Davanje Vaših osobnih podataka može biti nužno kako bismo s vama mogli stupiti u poslovni odnos, odnosno može postojati zakonska obveza da obrađujemo određene Vaše osobne podatke. Ako ne postoji zakonska obveza da nam pružite svoje osobne podatke, tada to niste dužni učiniti, međutim, u tom slučaju Ured možda neće moći stupiti s vama u poslovni odnos.  

III. TKO IMA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA I KOME IH PRENOSIMO

Pristup vašim osobnim podacima mogu imati odvjetnici, odvjetnički vježbenici kao i drugi naši zaposlenici koji su ovlašteni da u obavljanju svojih radnih zadataka provode određene radnje obrade osobnih podataka (primjerice zaposlenici zaduženi za otpremu pošte, računovodstvo, administraciju).

Radi izvršavanja naprijed navedenih svrha obrade osobnih podataka, primatelji vaših osobnih podataka mogu biti nadležna državna tijela (kao što su Porezna uprava i sl.), naši pružatelji knjigovodstvenih i sličnih usluga, naši pružatelji usluga IT podrške, zatim s Uredom povezane osobe, banke, kreditne, financijske institucije i slično, javni bilježnici te treće osobe u odnosu na koje postoji zakonska obveza davanja vaših osobnih podataka.

IV. ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Poduzimamo sve potrebne radnje kako bi prenošenje osobnih podataka na treće osobe bilo u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

U slučaju eventualnog iznošenja osobnih podataka izvan Europske unije (EU), poduzet ćemo potrebne mjere zaštite vaših osobnih podataka kako bismo osigurali da treća osoba kojoj se prenose vaši osobni podaci osigura jednaku razinu zaštite vaših osobnih podataka kao što je ona u EU. U svakom trenutku od nas možete dobiti informaciju prenose li se izvan EU vaši osobni podaci kao i poduzetim mjerama zaštite na dolje navedenim kontaktnim podacima.

Poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere s ciljem zaštite prikupljenih osobnih podataka i sprječavanja slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima.

U zaštiti vaših osobnih podataka postupamo u skladu s našim Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka. Vaše osobne podatke koristimo samo sa svrhom za koju su prikupljeni, podatke koriste osobe koje su za to ovlaštene, vaši podaci se  ne otkrivaju trećima osim u slučajevima koji su posebno određeni, vaši podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je to nužno potrebno.

Svi naši odvjetnici, odvjetnički vježbenici i drugi zaposlenici svjesni su svojih zadataka i odgovornosti u postupcima obrade vaših osobnih podataka.

Ako određene radnje obrade vaših osobnih podataka provodi naš izvršitelj obrade, osiguravamo da isti provodi najmanje istu razinu zaštite vaših osobnih podataka kao što ju provodimo mi sami.

V. PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Ako se obrada određene vrste osobnog podatka temelji na privoli ili je za objavu ili prijenos osobnog podatka potrebna privola, istu ćemo od vas pribaviti u pisanom obliku. Prilikom davanja privole informirat ćemo vas o svrsi davanja privole i posljedici ako odbijete dati privolu. Vaša privola mora biti dobrovoljna i nedvosmislena. Pisana privola čuva se onoliko vremena koliko se čuvaju i osobni podaci na koju se odnosi. Ako ste dali privolu za određenu obradu osobnih podataka imate pravo u svako doba povući privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije njezina povlačenja. Prilikom davanja privole o tome ćemo vas informirati. Privolu možete povući podnošenjem pisane izjave.

VI. RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke čuvat ćemo pet godina od ispunjenja prava i obveza iz ugovornog odnosa, ali u slučaju izdavanja/primanja računa, podatke ćemo čuvati tijekom razdoblja obveznog čuvanja knjigovodstvenih isprava propisanih mjerodavnim propisima. U slučaju poslovnog komuniciranja, osobne podatke čuvat ćemo pet godina nakon prestanka poslovne komunikacije, a u slučaju postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili interesa, podatke ćemo čuvati ovisno o okolnostima svakog pojedinog slučaja u skladu s rokovima iz posebnih propisa.

VII. OSTVARIVANJE VAŠIH PRAVA

U odnosu na obradu Vaših osobnih podataka imate sljedeća prava:

  • pravo na pristup, ispravak i brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade, pravo na ulaganje prigovora na obradu podataka te pravo na prenosivost podataka;
  • pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Ured će obraditi Vaš zahtjev i na njega odgovoriti u roku od 30 dana od dana zaprimanja. Ako se Vašem zahtjevu ne može udovoljiti, Ured Vam je dužan dostaviti obrazloženi odgovor.

Kod nas ne postoji automatizirano donošenje odluka, te se u odnosu na vas neće donositi odluka koje se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na vas ili bi na vas značajno utjecali.

VIII. PROMJENE OBAVIJESTI O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o potrebama moguće je da ćemo promijeniti ovu Obavijesti kako bismo naše postupanje unaprijedili i postigli veću zaštitu vašeg prava na privatnost ili ako će to zahtijevati promjene u propisima. Svaku izmjenu ove Obavijesti odgovarajuće ćemo objaviti. Molimo vas da povremeno provjerite da li smo promijenili ovu našu Obavijest.

Obavijest o obradi osobnih podataka objavljuje se na našoj internetskoj stranici te je dostupna u našem sjedištu. Obavijest vam možemo dostaviti na vaš zahtjev.

Dokumenti: