UVJETI PRAVNIH USLUGA

OPĆI UVJETI PRUŽANJA PRAVNIH USLUGA

Zagreb, 15. svibnja 2021.

1. PREDMET

Ovi Opći uvjeti pružanja pravnih usluga određuju:

1. PREDMET

2. POJMOVI

3. PRIMJENA OPĆIH UVJETA

4. VRSTE USLUGA I NAČIN PRUŽANJA

4.1. Opće odredbe

4.2. Pravno savjetovanje

4.3. Sastavljanje isprava o pravnim poslovima

4.4. Zastupanje pred sudovima i drugim tijelima i osobama

4.5. Usluge po odvojenim ulogama

4.6. Znanstveni i istraživački rad

5. PUNOMOĆ I UPUTE ZA RAD

6. OPOZIV I OTKAZ PUNOMOĆI

7. NAKNADA ZA USLUGU I TROŠKOVI

8. ODGOVORNOST

9. DOMENA

10. DOSTAVA I KOMUNIKACIJA

11. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

12. PRAVA TREĆIH OSOBA

13. IZJAVA O POVJERLJIVOSTI

14. RADNO VRIJEME

15. PRITUŽBE, RJEŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO

16. PORTAL ZA STRANKE

17. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

18. USKLAĐENO DJELOVANJE, PODMIĆIVANJE I ANTIKORUPCIJA

19. VIŠA SILA

2. POJMOVI

Odvjetnik  – Štefan Štefanek, mag. iur. univ. spec. iur., Zagreb, Ilica 191d, OIB: 95418033323, upisan je u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, rješenje br. 542/2003; Registar ovlaštenih zastupnika na području prava industrijskog vlasništva Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske br. ZA2004103; Registar profesionalnih zastupnika Europskog patentnog ureda (EPO), br. 09216070; Registar izmiritelja Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske br. 265/2011; Registar sudskih tumača rj. predsjednika Županijskog suda u Zagrebu, br. 4 Su -1441/2002 (posljednje produženje imenovanja rj.br. 4 Su-778/19).

Opći uvjeti – ovi Opći uvjeti pružanja pravnih usluga.

Stranka – domaća ili strana fizička ili pravna osoba  kao davatelj naloga za zastupanje odnosno naručitelj usluga Odvjetnika.

Domena – stefanek.hr; Odvjetnik je nositelj Domene na temelju rješenja o registraciji HR-D domene unutar vršne „hr“ domene, klasa: 104-000/07-01/8674 od 27. lipnja 2007. g. Hrvatske akademske istraživačke mreže CARNet.

Punomoć –nalog Stranke dan Odvjetniku za zastupanje i obavljanje pravnih radnji u ime i za račun Stranke.

3. PRIMJENA OPĆIH UVJETA

3.1. Odvjetnik primjenjuje Opće uvjete u poslovnim odnosima sa Strankom. Opći uvjeti su sastavni dio Punomoći.

3.2. Stranka prihvaća korištenje Općih uvjeta također korištenjem usluga ili plaćanjem računa za uslugu ili potpisivanjem ugovora o pružanju pravnih usluga.

3.3. Ako posebni ugovor ili dogovor između Odvjetnika i Stranke sadrži odredbe različite od odredaba iz Općih uvjeta, prednost u važenju imaju odredbe posebnog ugovora.

3.4. Opći uvjeti su objavljeni na Domeni Odvjetnika na hrvatskom i engleskom jeziku, a obavijest o Domeni istaknuta je na Punomoći, računima i drugim ispravama Odvjetnika.

4. VRSTE USLUGA I NAČIN PRUŽANJA

4.1. Opće odredbe

4.1.1. Odvjetnik obavlja usluge (pravne radnje) osobno. Odvjetnika mogu zamijeniti osobe zaposlene kod Odvjetnika (odvjetnički vježbenici i u slučaju pravne dopuštenosti drugi suradnici). U slučaju spriječenosti, Odvjetnika može zamijeniti drugi ovlašteni odvjetnik. Za obavljanje pojedinih radnji Odvjetnik može angažirati druge stručne osobe ako je to potrebno za pravilno obavljanje radnje. Odvjetnik može surađivati s drugim odvjetnicima uz obaviještenost Stranke o tome.

4.1.2. Pravne radnje Odvjetnik obavlja na temelju Punomoći Stranke.

4.1.3. Odvjetnik može obavljati pravne radnje i na temelju usmenog naloga Stranke kada je to moguće i kada prihvati takav nalog.

4.1.4. Stranka daje Odvjetniku upute za poduzimanje pojedinih radnji na način predviđen za komunikaciju ovim Općim uvjetima.

4.1.5. Odvjetnik je ovlašten zatražiti od Stranke uputu za poduzimanje pojedine radnje.

4.1.6. Ako Stranka ne odgovori Odvjetniku na pisani zahtjev za davanje upute za poduzimanje pojedine radnje u primjerenom roku, smatra se da je odustala od poduzimanja te radnje, a ako o poduzimanju te radnje ovisi nalog iz punomoći, smatra se da je opozvala Punomoć.

4.1.7. U slučaju iz prethodnog stavka, ako Odvjetnik procijeni da Stranka nije odustala od poduzimanja radnje odnosno da nije opozvala Punomoć, može prema svojoj procjeni o tome je li radnja neodgodiva ili u interesu Stranke poduzeti radnju na način na koji smatra da odgovara interesu ili volji Stranke.

4.2. Pravno savjetovanje

Odvjetnik pravno savjetuje Stranku o usklađenosti njenog djelovanja s odgovarajućim propisima. Odvjetnik daje usmena i pisana pravna mišljenja u vezi primjene prava.

4.3. Sastavljanje isprava o pravnim poslovima

Odvjetnik je ovlašten sastavljati isprave o pravnim poslovima koje uključuju između ostalog: ugovore, izjave volje, potvrde, odluke, opće akte i drugo, kojima se izražava pravna volja, nastaju pravni odnosi, oblikuju prava i obveze (nastaju, mijenjaju i prestaju).

4.4. Zastupanje pred sudovima i drugim tijelima i osobama

Odvjetnik zastupa Stranku na području Republike Hrvatske te pred hrvatskim i stranim i međunarodnim institucijama, pred svim sudovima i drugim državnim i javnim tijelima te fizičkim i drugim pravnim osobama radi ostvarivanja ili zaštite pravnih interesa Stranke.

4.5. Usluge po odvojenim ulogama

Odvjetnik može obavljati uslugu za Stranku u svojstvu odvjetnika, zastupnika s područja intelektualnoga vlasništva, medijatora ili tumača odvojeno kada je to propisano ili ugovoreno sa Strankom.

4.6. Znanstveni i istraživački rad

Odvjetnik daje stručna pravna mišljenja, znanstvena mišljenja, komentare propisa, obrazloženja pravnih instituta te drži stručna predavanja.  

5. PUNOMOĆ I UPUTE ZA RAD

5.1. Punomoć može biti dana kao posebna (specijalna) punomoć za pojedinu pravnu stvar odnosno radnju ili kao opća (generalna) punomoć za zastupanje u više istovrsnih ili raznovrsnih pravnih stvari. Potpisivanjem Punomoći Stranka potvrđuje da ju je Odvjetnik prethodno upoznao s Općim uvjetima kao i sa značenjem pravne stvari za koju Stranka Punomoć daje te da pristaje na radnje Odvjetnika koji ih poduzima u skladu s nalogom Stranke i u svrhu ostvarenja pravnog interesa Stranke.

5.2. Odvjetnik prihvaća nalog za zastupanje iz Punomoći potvrdom na Punomoći.

5.3. Izdavanjem Punomoći smatra se i nalog odnosno zahtjev ili uputa Stranke za postupanje Odvjetnika dana putem e-maila koju je Odvjetnik prihvatio.

5.4. U slučaju da Stranka na traženje Odvjetnika odbije Odvjetniku dati pisanu uputu, Odvjetnik je ovlašten otkazati Punomoć.

6. OPOZIV I OTKAZ PUNOMOĆI

6.1. Stranka može opozvati Punomoć u svako doba. Odvjetnik može otkazati Punomoć u svako doba, ali je dužan Stranku prethodno izvijestiti o poduzetim pravnim radnjama te ju upoznati s neposrednim pravnim posljedicama i radnjama koje je potrebno poduzeti radi očuvanja neposrednog roka ili pravnog položaja Stranke.

6.2. Odvjetnik nije dužan predati Stranci izvornike isprava koje se nalaze kod njega sve dok Stranka u cijelosti ne podmiri dogovorenu nagradu za obavljeni rad Odvjetnika i troškove zastupanja.

7. NAKNADA ZA USLUGU I TROŠKOVI

7.1. Stranka se obvezuje platiti cijenu usluge i troškove Odvjetnika u roku određenom u ponudi odnosno u računu ili drugoj obračunskoj ispravi Odvjetnika, a u slučaju da rok nije naveden obveza plaćanja dospijeva osmi dan od dana ispostavljenog obračuna i/ili izvršene usluge. Stranka snosi troškove i zatezne kamate nastale radi neplaćanja u roku dospijeća.

7.2. Odvjetnik može tražiti Stranku predujmljivanje predvidljivih troškova. U slučaju da Stranka na zahtjev Odvjetnika ne predujmi troškove smatra se da je odustala od naloga te je Odvjetnik ovlašten bez otkaznog roka otkazati Punomoć. Odvjetnik i Stranka mogu dogovoriti plaćanje usluge predujmom, čime Stranka osigurava prvenstveni red izvršenja usluga.

7.3. Odvjetnik obračunava svoje usluge u skladu Odvjetničkom tarifom Hrvatske odvjetničke komore kao i odlukom Odvjetnika o cijeni za pojedinu vrstu postupka ili usluge. Cijena usluge za pojedinu pravnu radnju ili uslugu može se dogovoriti prema okolnostima slučaja kao i u postotku od ostvarene novčane koristi, ako je to moguće.

7.4. U slučaju da je Odvjetnik odobrio Stranci na njezin zahtjev odobrenje na naknadu za uslugu, Stranka je obvezna odmah izvijestiti Odvjetnika u slučaju da namjerava ili se je na bilo koji način poslužila savjetom drugog odvjetnika ili vanjskog pravnog savjetnika u istom predmetu.

7.5. Ako su naknade ili bilo koje plaćanje izraženi u stranoj valuti (npr. euro), Stranci koja je hrvatski pravni subjekt, ona će biti obračunata na temelju srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan izdavanja računa.

7.6. Prihvaćanjem Općih uvjeta Stranka izjavljuje da nema obveza koje bi ugrožavale plaćanje ugovorenih usluga Odvjetnika te će bez odgađanja obavijestiti Odvjetnika o nastanku istih. Stranka ovlašćuje Odvjetnika da od nadležnih registarskih institucija zadužnica i drugih obveza zatraži evidencijski podatak o Stranci.

7.7. U slučaju neurednog podmirivanja računa iz primljenih uplata, prvo se zatvaraju najstarije tražbine.

8. ODGOVORNOST

8.1. Odvjetnik odgovara za poduzete radnje u skladu s važećim propisima o pravnom zastupanju i odvjetništvu. Odvjetnik ne odgovora za uspjeh postupka ili pravnog posla, ali je obvezan upotrijebiti svoje najbolje znanje kako bi zaštitio interese Stranke. Odvjetnik niti u kojem slučaju ne odgovara za propuštenu gospodarsku korist odnosno poslovni rizik koji bi za Stranku nastali ili mogli nastati na temelju pravne radnje.

8.2. Stranka je obvezna cjelovito, točno i potpuno obavijestiti Odvjetnika o činjeničnim okolnostima, postojećim pravima i obvezama Stranke ili trećih osoba ako je to potrebno za pružanje usluge kao i o pravima vezanim za intelektualnu tvorevinu koja je predmet pravnog postupka ili druge pravne radnje koju Odvjetnik obavlja za Stranku. Za prešućeni podatak koji je ostao nepoznat Odvjetniku odgovara Stranka.

8.3. Međusobne zahtjeve za naknadu štete Odvjetnik i Stranka ograničavaju u visini do ukupnog iznosa vrijednosti ugovorene usluge Odvjetnika. Pod štetom se podrazumijevaju sve vrste šteta koje obuhvaćaju glavnicu, troškove i kamate. Odvjetnik i Stranka isključuju međusobnu odgovornost za gubitak dobiti te incidentalnu ili posrednu štetu.

8.4. Odgovornost Odvjetnika za štetu stranci ne može prječi  iznos naknade štete određen važećom policom odgovornosti za rad odvjetnika.

8.5. Stranka se obvezuje da za vrijeme korištenja usluga Odvjetnika neće pogoršavati svoj pravni položaj ili postupati suprotno pravnom savjetu Odvjetnika. U suprotnom, Stranka snosi samostalno odgovornost za posljedice svojeg postupanja.

9. DOMENA

9.1. Odvjetnik je ovlašteni korisnik Domene.

9.2. Domena je javno dostupna za pretraživanje.

9.3. Domena je istaknuta na ispravama i e-mailovima Odvjetnika te na Punomoći.

9.4. Na pristupanje i drugo korištenje Domene primjenjuju se Uvjeti korištenja mrežnih stranica objavljeni na Domeni.

10. DOSTAVA I KOMUNIKACIJA

10.1. Stranka i Odvjetnik redovito komuniciraju osobnim susretanjem, telefonom ili mobitelom. Elektroničke poruke smatraju se vjerodostojnim načinom komunikacije u svrhu pravovaljanog ispunjavanja prava i obveza iz Općih uvjeta.

10.2. Dostava podnesaka i dopisa Stranke, pismena, računa za uslugu kao i drugih isprava Odvjetnika, međusobno valjano obvezuju ako su naslovljeni na adresu navedenu u Punomoći ili ako su dostavljeni putem e-maila. Dostava dopisa s rokom putem pošte smatra se izvršenom te se rok za ispunjenje činidbe ili uvjet računa od dana predaje pošiljke poštanskoj službi. 

11. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

11.1. Odvjetnik pridržava sva prava intelektualnoga vlasništva (autorsko pravo, oblici industrijskog vlasništva, know-how) sadržana u usluzi obavljenoj za Stranku. Stranka nije ovlaštena bez prethodne pisane suglasnosti Odvjetnika  koristiti rezultate usluge niti ih izmijeniti, osim u svrhu u koju je usluga naručena. U slučajevima davanja suglasnosti iz ove odredbe Odvjetnik ima pravo zatražiti odgovarajuću autorsku naknadu za komercijalno iskorištavanje.

11.2. U prava intelektualnoga vlasništva Odvjetnika posebno ulaze pravo žiga br. Z20062323 registrirano pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske i autorsko pravo na zaštitnom znaku i njegovim izvedenim oblicima, znanje i iskustvo izraženo u uslugama za Stranku, prava iz Domene i baze podataka Odvjetnika, sadržaj objavljen na Domeni i drugo. Opći uvjeti su zaštićeni pravima intelektualnoga vlasništva te je zabranjeno svako njihovo neovlašteno korištenje, bilo djelomično ili u cijelosti te je kažnjivo prekršajnim i kaznenim propisima.

11.3. Stranka odgovara za naknadu štete za svako neovlašteno korištenje prava intelektualnoga vlasništva Odvjetnika.

12. PRAVA TREĆIH OSOBA

Stranka je dužna upozoriti Odvjetnika na postojanje prava trećih osoba na svim pisanim, slikovnim i drugim materijalima koje dostavlja Odvjetniku i povodom kojih traži poduzimanje pravnih radnji od Odvjetnika. U slučaju da ne obavijesti Odvjetnika o navedenim okolnostima, Stranka neposredno i u cijelosti odgovara za slučaj kršenja tih prava njihovom neovlaštenom upotrebom od strane Odvjetnika (autorska prava, prava industrijskog vlasništva, osobna prava i druga prava). Odvjetnik ne odgovara za upotrebu prava trećih osoba koja su sadržana u materijalu primljenom od Stranke.

13. IZJAVA O POVJERLJIVOSTI

13.1. Odvjetnik čuva kao profesionalnu tajnu sve obavijesti koje mu je Stranka povjerila kao zastupniku.

13.2. Odvjetnik i Stranka se obvezuju da neće odavati trećim osobama poslovne informacije za koje su doznali u međusobnoj poslovnoj suradnji.

13.3. Poslovna tajna obuhvaća povjerljive informacije poslovne i osobne prirode. Ova obveza se odnosi i na osobe zaposlene kod Odvjetnika i Stranke ili druge njihove suradnike za čije propuste odgovaraju.

14. RADNO VRIJEME

Odvjetnik prima Stranke uz prethodni dogovor, u dane i vrijeme određeno na Domeni. Vrijeme telefonske komunikacije sa Strankama objavljeno je na Domeni. Tjedni odmor koristi se subotom i nedjeljom dok će o drugom odsustvu Odvjetnik obavijestiti Stranku ako ocijeni da je to s potrebno s obzirom na okolnosti slučaja čim bude u mogućnosti.

15. PRITUŽBE, RJEŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO

15.1. U slučaju nezadovoljstva Stranke obavljenom radnjom ili obračunatom odvjetničkom naknadom, Stranka podnosi Odvjetniku pisanu pritužbu u roku od osam dana od dana nastanka ili saznanja za razlog pritužbe, a najkasnije u roku od trideset dana od dana izvršene radnje ili predanog obračuna za uslugu.

15.2. Odvjetnik je dužan o pritužbi pisano odgovoriti Stranci bez odgađanja, a najduže u roku od trideset dana od dana primitka pritužbe. U slučaju da pritužbu ocijeni opravdanom, Odvjetnik može po vlastitom izboru prilagoditi obračunatu naknadu, nenaplatno otkloniti nedostatak u radnji, ponovo izvršiti radnju ili u potpunosti ili djelomično otkazati obavljanje radnje te razmjerno vratiti primljeni iznos. Stranka koja je nezadovoljna odgovorom na pritužbu može iskoristiti ostala pravna sredstva radi zaštite svojih interesa.

15.3. Sporove u vezi obavljanja pravnih radnji Odvjetnik i Stranka obvezuju se riješiti prvenstveno dogovorno, što uključuje podnošenje pritužbe Stranke u skladu s ovim Općim uvjetima, a ako to ne bude moguće, prihvaćaju nadležnost stvarno nadležnog suda u sjedištu Odvjetnika. U slučaju sudskog spora Odvjetnik i Stranka obvezuju se prihvatiti inicijativu za pokušaj mirnog rješavanja spora u okviru sudskog postupka.

15.4. Za tumačenje Općih uvjeta i poslovnog odnosa Odvjetnika i Stranke mjerodavno je hrvatsko pravo bez njegovih kolizijskih odredaba, osim ako Odvjetnik i Stranka nisu posebno odredili drukčije.

16. PORTAL ZA STRANKE

16.1. Portal za stranke je funkcionalnost Domene koja se posebno dogovara između Odvjetnika i Stranke.

16.2. Putem Portala za stranke Odvjetnik i Stranka razmjenjuju podatke i isprave s određenim pravnim učinkom.

17. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

17.1. Odvjetnik obrađuje osobne podatke stranaka fizičkih osoba i podatke trećih fizičkih osoba koje je primio od svojih stranaka u svrhu obavljanja usluge. Odvjetnik obrađuje osobne podatke u skladu sa svojim Pravilnikom o obradi i zaštiti osobnih podataka koji je objavljen na Domeni.

17.2. Odvjetnik obavještava Stranku o obradi osobnih podataka putem Obavijest o obradi osobnih podataka objavljene na Domeni.

17.3. Obveza zaštite osobnih podataka primjereno se odnosi i na Stranku.  

18. USKLAĐENO DJELOVANJE, PODMIĆIVANJE I ANTIKORUPCIJA

Odvjetnik i Stranka izjavljuju da njihov odnos i transakcije koje iz njega proizlaze neće biti upotrebljavani u zakonski nedopuštene svrhe, a posebno u smislu propisa koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma te koruptivnih aktivnosti. U suprotnom slučaju svaka strana može jednostrano raskinuti ovaj odnos bez odgode pisanom obavijesti drugoj strani o raskidu u kojoj obavezno obrazlaže i dokumentira razlog raskida.

19. VIŠA SILA

Niti jedna strana neće biti odgovorna za povredu ili zakašnjenje ili neispunjenje svoje obveze ako dokaže da ju nije mogla ispuniti zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti izvan kontrole strane koja se u istim našla, koje nije mogla spriječiti, otkloniti ili izbjeći, nastalih poslije sklapanja ugovora, isključujući bilo kakve radne sukobe, sporove ili štrajkove i pod uvjetom da o tome obavijesti bez odgađanja drugu stranu.